เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต เอกสารที่ต้องเตรียมและสถานที่ทำ

24/06/2019 | by WeTrips Travel

อัพเดทวันที่ 20/09/2017

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม

บุคคลบรรลุนิติภาวะ –  เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 •  หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี – เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง ดังนี้

 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
 •  บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • ​บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง หากชื่อ-นามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ **หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
 • กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

หากทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง ดังนี้

 • หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบ สำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

  ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง

  อย่าลืมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแสดงให้ครบ หากเอกสารไม่ครบจะต้องนำเอกสารที่ขาดไปยื่นเพิ่มในวันรับเล่มซึ่งจะทำให้การรับเล่มล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเอกสารที่นำมาแสดงเพิ่มเติมลงในระบบให้ครบ

  ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

  1. รับบัตรคิว
  2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
  3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
  4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

  ใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับหนังสือเดินทาง?

  ระยะเวลาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปทำ รายละเอียดดังนี้

  • ยื่นที่กรมการกงสุล สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
  • ยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
  • กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
  • สำหรับผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำให้มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
  • ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

  ลงทะเบียนทำพาสปอร์ตล่วงหน้า

  เป็นเหมือนการจองคิวล่วงหน้า โดยสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้ โดยเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บนี้ www.passport.in.th

  เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

  1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
  2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
  3. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
  4. ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
  5. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
  6. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
  7. เตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
  8. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

  การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน

  ตอนนี้เราสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เล่มด่วน (ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทราชการ) ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้แล้ว

  1. ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

  – ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
  – ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 14.30 น.
  – ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท
  – มีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

  2.  ทำพาสปอร์ตเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป

  – รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน) ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น
  – ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 2,000 บาท

  หมายเหตุ : หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น และไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

  สอบถามเพิ่มเติม : โทร. Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)


  หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร?

  หายในประเทศ

  • หากจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายได้ หรือ มีเอกสารที่ได้สำเนาไว้ ให้ติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่
  • หากจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายไม่ได้ ต้องติดต่อกับกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อค้นหาประวัติเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อน หลังจากนั้นไปติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

  หายในต่างประเทศ

  ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว เอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน


  ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทำหนังสือเดินทางใกล้บ้านท่าน

  กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (07:30 – 15.30น.)
  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
  CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์  
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 15.30น.)
  ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
  โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 15.30น.)
  สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
  ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
  โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247  โทรสาร 02-024-8897

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 15.30น.)
  ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
  โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 15.30น.)
  ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
  ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
  โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365   โทรสาร 02 024 8361

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่  
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก  
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี   
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น  
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  

  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 15.30น.)
  ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
  โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ (08:30 – 16.30น.)
  ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437