เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

ไปทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

10/07/2019 | by WeTrips Travel

การขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้

● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

● ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีจัดส่งไปรษณีย์ เสียค่าบริการ 40 บาท

 

 ไปทำพาสปอร์ตเด็กต้องเตรียมตัวยังไง?

สำหรับสถานที่ให้บริการ ทำพาสปอร์ตเด็ก นั้น คือที่เดียวกันกับทำพาสปอร์ตผู้ใหญ่ค่ะ ซึ่งก็คือ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีจุดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ

ขั้นแรกเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการ ทำพาสปอร์ตเด็ก มีดังนี้
– บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก ที่ยังมีอายุการใช้งาน (กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
– สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็กอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
– บัตรประจําตัวประชาชนของพ่อ-แม่
– หากพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ตทางฉบับจริงของพ่อหรือแม่

โดยทั้งพ่อและแม่จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในวันยื่นคําร้อง ทำพาสปอร์ตเด็ก เว้นแต่จะเป็นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้ค่ะ

1.กรณีที่พ่อหรือแม่ หรือ ทั้งพ่อและแม่ ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้

ให้พ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาลงนาม ทําหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ที่อําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานของพ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย

*เฉพาะกรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่พ่อและแม่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจที่อําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือในกรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ต่างประเทศ ให้ทําหนังสือมอบอํานาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ให้บุคคลอื่นที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นคนพาเด็กมายื่นคําร้องขอทําพาสปอร์ตเพิ่มเติม พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอํานาจ

2.กรณีที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเด็กอยู่ในความปกครองของผู้เป็นแม่

แม่สามารถลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียว พร้อมกับบันทึกคําให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของแม่

3.กรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนหย่า

พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ปกครองบุตรเพียงผู้เดียวในบันทึกการหย่า สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียว พร้อมนำบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของพ่อหรือแม่มาด้วย

4.กรณีที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ให้พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรมมาด้วย

5.กรณีพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต

ให้พ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำบัตรประชาชนฉบับจริงของตน และใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาด้วย

6.กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคําสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้ปกครอง เช่น
– 6.1 กรณีพ่อและแม่เสียชีวิต
– 6.2 กรณีพ่อหรือแม่ของเด็กเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้ความยินยอมได้
– 6.3 กรณีพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่เด็กอยู่ในความดูแลของพ่อฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อแม่ได้ ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคําสั่งศาลเป็นผู้ลงนาม พร้อมกับนำคําสั่งศาลมาด้วย และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ปกครอง


เมื่อเราเตรียมเอกสารครบถ้วนตามข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ

การตรวจสอบเอกสาร เมื่อเราไปถึงที่จุดบริการแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่นำมา หากถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะได้รับบัตรคิว เพื่อเข้ารับบริการการทำพาสปอร์ตตามลำดับต่อไป เช่น การวัดส่วนสูง เป็นต้น

ขั้นตอนถัดไปคือ เมื่อเข้าบูธบริการ เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือ การถ่ายรูป และการกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูล

เมื่อเสร็จขั้นตอนในบูธบริการเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระเงินค่าทำพาสปอร์ตเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทโดยพาสปอร์ตไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 วันทำการ

**แต่ถ้าเราอยากได้ในวันถัดไปเลย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท แต่ถ้ารีบกว่านั้น แบบทำวันนี้ ขอรับวันนี้เลย จะต้องเสียธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับด้วยตนเองที่จุดบริการนั้นๆ หรือให้ส่งไปรษณีย์มาที่บ้าน ซึ่งการส่งไปรษณีย์เราจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการส่งพร้อมกับการชำระเงินค่าทำพาสปอร์ตด้วย สำหรับการส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท โดยจะได้รับเล่มพาสปอร์ต 5-7 วันทำการหลังจากวันที่ไปยื่นคำร้อง และมีการส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ PSP ค่าบริการ 60 บาท จะได้รับประมาณ 3 วันทำการหลังจากวันที่ไปยื่นคำร้อง

เห็นไหมคะ ว่าการทำพาสปอร์ตเด็กนั้นไม่ได้ยากไปกว่าของผู้ใหญ่เลยค่ะ อาจจะยุ่งยากแค่ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถมาเซ็นยินยอมให้ได้ เป็นต้น และไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ก่อนออกเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ก็ต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อย รวมถึงผู้ที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบอายุการใช้งานของพาสปอร์ตด้วยนะคะ ถ้าจะให้ชัวร์ พาสปอร์ตควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนออกเดินทางด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://teen.mthai.com/variety/143935.html

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ     แผนที่ 
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
Facebook : www.facebook.com/ThaiConsular/

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    แผนที่ 
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์     แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801
Facebook : www.facebook.com/passportsrinakrin/ 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า   แผนที่ 
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี   แผนที่  
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365   โทรสาร 02 024 8361
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย    แผนที่
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247  โทรสาร 02-024-8897
Facebook : www.facebook.com/PassportMRTKlongtoei/