เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.
Call Center
08-1655-9898

วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

10/07/2019 | by WeTrips Travel

ทำความรู้จักกับวีซ่า

วีซ่า คือเอกสารรับรองประกอบหนังสือเดินทางที่ประเทศต่าง ๆ ออกให้แก่ผู้เดินทาง เพื่อใช้เข้าพำนักภายในเขตแดนของประเทศนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงวีซ่าที่ได้รับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง และวีซ่าของแต่ละประเทศที่จะออกให้ผู้เดินทางนั้นมีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะแบ่งตามประเภทหลักอาทิ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการเดินทางต่อเครื่องบินไปยังประเทศที่ 3 ก็ต้องมีการออกวีซ่าเป็นการเฉพาะด้วยเช่นกัน ทั้งวีซ่าแต่ละประเทศยังมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น จำนวนครั้งที่ใช้ได้ ระยะเวลาที่พำนักได้ ไปจนถึงอายุของวีซ่า นอกจากนี้ลักษณะการได้มาของวีซ่าก็มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอีกด้วย

วิธีการขอวีซ่า

การยื่นขอวีซ่าผ่านสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง

การยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านั้นเป็นวิธีพื้นฐานที่คุณจะพบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยคุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และเดินทางไปยังสถานที่ที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ในบางประเทศ) ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศมักจะนิยมให้ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือที่เรียกว่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เป็นผู้ดำเนินการรับส่งเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ โดยที่คุณไม่ต้องไปสถานทูตเลย อาทิเช่นประเทศในแถบยุโรป แต่บางประเทศก็ต้องดำเนินการผ่านสถานทูตเท่านั้น อาทิเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

การยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

ปัจจุบันบางประเทศเริ่มให้ผู้เดินทางสามารถขอวีซ่าได้ผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศนั้น ๆ แทนการส่งเอกสารที่ค่อนข้างมีความจำกัดทางด้านสถานที่ที่อาจมีให้บริการไม่ทั่วถึง ซึ่งมีทั้งการยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วรอฟังผลผ่านอีเมลแล้วส่งหนังสือเดินทางเพื่อรับตราประทับผ่านไปรษณีย์ได้เลย กับการยื่นผ่านระบบออนไลน์ก่อนแล้วต้องเดินทางไปยังสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

การยื่นขอวีซ่าผ่านสนามบินปลายทาง

ในบางประเทศนั้นมีข้อกำหนดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย นั่นคือการขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทาง หรือ Visa on Arrival ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าใด ๆ ในประเทศไทยก่อน จากนั้นเมื่อถึงสนามบินปลายทางคุณก็สามารถยื่นเอกสารขอรับตราประทับวีซ่าในสนามบินได้เลย ทั้งนี้ Visa on Arrival ก็ยังมีความแตกต่างจากฟรีวีซ่า เนื่องจาก Visa on Arrival ยังคงมีการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอย่างเต็มรูปแบบ และยังมีการคิดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าด้วย ส่วนประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่านั้นเพียงยื่นหนังสือเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็เสร็จแล้ว

ดังนั้นก่อนดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า คุณจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ และแม้ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศเดิมอีกครั้ง ก็ต้องมีการศึกษาวิธีการขอวีซ่าใหม่ เพราะประเทศที่คุณจะไปอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ในแต่ละปีด้วยเช่นกัน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า – เอกสารสำคัญที่คุณจำเป็นต้องกรอกไม่ว่าจะผ่านทางเอกสารหรือระบบออนไลน์ โดยแบบฟอร์มของแต่ละประเทศนั้นต้องการรายละเอียดมากน้อยไม่เท่ากัน แต่โดยส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลส่วนตัว จุดประสงค์และช่วงเวลาเดินทาง ข้อมูลด้านการทำงาน และครอบครัวของคุณ
  2. หนังสือเดินทาง – ทุกประเทศที่ต้องขอวีซ่ามีข้อกำหนดให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับรับตราปรับทับวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า นอกจากนี้บางประเทศอาจขอตรวจสอบหนังสือเดินทางฉบับเก่าและประวัติการเดินทางในรูปแบบตราประทับต่าง ๆ ที่คุณเคยได้รับมาทั้งหมดด้วย
  3. รูปถ่ายหน้าตรง – อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องใช้ แต่มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในด้านขนาดและตำแหน่งใบหน้าบนรูป แต่ทุกประเทศต้องการรูปถ่ายล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  4. หลักฐานทางการเงิน – มีความจำเป็นในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรป อเมริกา หรือออสเตรเลีย ซึ่งคุณต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มารายได้ หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน รวมทั้งรายการเดินบัญชี ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอต่อการใช้จ่ายในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศของเขา หรือมีผู้สนับสนุนก็ต้องแสดงหลักฐานของผู้สนับสนุนแทน แต่หลักฐานทางการเงินบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องใช้
  5. เอกสารการเดินทางอื่น ๆ – อาทิเช่นตั๋วเครื่องบิน ใบจองที่พัก แผนการเที่ยว และหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีจุดประสงค์ตรงตามที่จอวีซ่า และจะพำนักอยู่ในประเทศของเขาเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

นอกจากเอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่ละประเทศก็มีการเรียกขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ อาทิเช่นบางประเทศกำหนดให้ต้องมีประกันการเดินทาง บางประเทศต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ โปรดศึกษาข้อมูลเอกสารที่จำเป็นโดยละเอียดก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกครั้ง เพราะแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน คุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

ข้อแนะนำในการขอวีซ่า

หลักฐานพร้อม

ข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดของการยื่นคำร้องขอวีซ่า เพราะถ้าคุณเตรียมเอกสารไปไม่ครบตามที่ประเทศนั้น ๆ ต้องการ คุณอาจโดนปฏิเสธวีซ่าได้ก่อนที่เขาจะตรวจประวัติของคุณเสียอีก ดังนั้นเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบตามที่มีการเรียกขออย่าให้ตกหล่น เพราะสถานทูตจะไม่ติดต่อขอเอกสารที่ขาดจากคุณเพิ่มในภายหลังแน่นอน และศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางแห่งอาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมหากคุณต้องการให้พวกเขาตรวจความครบถ้วนของเอกสารด้วย!

เล่าความจริง

เหตุผลที่วีซ่าถูกปฏิเสธมากที่สุดอย่างหนึ่งคือเล่าความเท็จ ไม่ว่าคุณตั้งใจจะเล่าความเท็จหรือถูกบริษัทรับยื่นวีซ่าแนะนำให้โกหก อาทิเช่นอ้างว่ารู้จักกับคนนั้นคนนี้ในประเทศของเขาทั้งที่ความจริงไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย หรือบอกว่าไม่เคยมีประวัติทางคดีทั้ง ๆ ที่เคยต้องโทษหรือถูกดำเนินคดีมาก่อนแม้ปัจจุบันเรื่องจะจบไปแล้ว เพราะสถานทูตเขาเช็คได้ว่าสิ่งที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มหรือให้สัมภาษณ์มาทั้งหมดนั้นคือความจริงหรือไม่ และถ้าถูกจำได้ว่าโกหก โทษร้ายแรงที่สุดคือคุณอาจถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศนั้นตลอดชีวิตเลยล่ะ

พิสูจน์ว่าจะกลับมา

ประเด็นสำคัญสำหรับประเทศที่เคร่งครัดเรื่องวีซ่านั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือ คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณแค่ไปเที่ยวบ้านเขาและจะกลับมาด้วยภาระผูกพันต่าง ๆ ไม่ใช่ไปแล้วไปลับหนีหายไปเลย บางประเทศจึงขอดูเอกสารของคุณจนถึงโฉนดที่ดิน สัญญากู้บ้านหรือผ่อนรถกันเลยทีเดียว หรือถ้าเขาไม่เรียกร้องคุณก็สามารถแนบหลักฐานแสดงความยืนยันว่าคุณมีภาระผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิดชนิดที่ว่าต้องกลับมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ครอบครัว และทรัพย์สินที่คุณมี

ขอวีซ่าท่องเที่ยวกับ 10 ประเทศที่น่าสนใจ

การขอวีซ่าอังกฤษ

ประเทศน่าเที่ยวทางฝั่งยุโรปที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและน่าตื่นตา ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศในแถบยุโรปที่คนไทยต้องขอวีซ่า และไม่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าสู่ประเทศอังกฤษได้ ใครที่สนใจเดินทางไปประเทศอังกฤษก็ต้องขอวีซ่าต่างหาก แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณแน่นอน

วิธีการขอวีซ่าอังกฤษ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าที่มีชื่อเสียงที่สุดประเภทหนึ่งของโลก! เพราะเป็นวีซ่าเดียวที่คุณต้องใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ขอทีเดียวเข้าได้ทุกประเทศที่อยู่ในแผนการเดินทางได้เลย (แค่ขอให้ถูกต้องตามเงื่อนไข) และยังเป็นวีซ่าที่มีอิทธิพลในการขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศอื่นได้ราบรื่นยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่วนวิธีการขอวีซ่าเชงเก้นจะเป็นอย่างไรนั้น คลิกเลย

วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าออสเตรเลีย

หากคุณต้องการไปชมซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ หรืออยากเห็นแทสมาเนียนเดวิลตัวเป็น ๆ ล่ะก็ ออสเตรเลียคือจุดหมายปลายทางของคุณ และประเทศนี้จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง ซึ่งคุณสามารถทำได้ทั้งการยื่นผ่านระบบออนไลน์ และยื่นคำร้องด้วยตนเองกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น เราเตรียมไว้ให้คุณแล้ว

วิธีการขอวีซ่าออสเตรเลีย ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าอินเดีย

เปิดประตูสู่ประเทศที่มีอารยธรรมอันโดดเด่นและน่าพิศวงอย่างอินเดีย เพียงแค่คุณขอวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย การเดินทางสู่ประเทศนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราบรื่นไม่ติดขัด ยิ่งถ้าเลือกวิธีการขอวีซ่าอินเดียเป็นแบบ e-Visa ด้วยแล้วทุกอย่างก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีก เพราะเขาเรียกขอเอกสารประกอบการพิจารณาแค่รูปถ่ายกับหนังสือเดินทางเท่านั้น!

วิธีการขอวีซ่าอินเดีย ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าจีน

แม้แต่กำแพงเมืองจีนก็ไม่อาจขวางคุณกับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนได้! เพราะวิธีการขอวีซ่าเมืองจีนแผ่นดินใหญ่นั้นช่างง่ายดาย แค่ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบการพิจารณากับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพียงเท่านี้หนังสือเดินทางของคุณก็อาจได้รับตราประทับวีซ่าให้กระโดดข้ามกำแพงเมืองจีนได้แบบชิล ๆ แล้ว

วิธีการขอวีซ่าจีน ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าที่ใคร ๆ ก็ว่ายากนักยากหนา แต่ถ้าคุณเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมเอกสารให้พร้อม การขอวีซ่าเที่ยวสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยสักนิด แถมไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนเหมือนวีซ่ายุโรปด้วย โดยวิธีการขอวีซ่าอเมริกานั้นเขาเน้นการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณเป็นหลัก และทราบผลได้ทันทีหลังจบการสัมภาษณ์ด้วยนะ

วิธีการขอวีซ่าอเมริกา ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่านิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ แดนสวรรค์สำหรับครอบครัวนักเที่ยว เพราะประเทศนี้ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากแม้กระทั่งครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นคุณ คุณจึงสามารถขอวีซ่ารอบเดียวแบบยกไปเที่ยวนิวซีแลนด์ได้ทั้งครอบครัวเลยเชียวล่ะ (เฉพาะสามี ภรรยา และลูกที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี) ครอบครัวไหนเข้าข่ายนี้ ก็เตรียมตัวขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์ได้เลย

วิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าแคนาดา

นอกจากแคนาดาจะมีนายกรัฐมนตรีหน้าตาดีแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวในแคนาดาก็หน้าตาดีไม่แพ้นายกฯ เลยเชียวล่ะ แถมบางช่วงตั๋วเครื่องบินไปแคนาดาก็ถูกกว่าไปอเมริการาวกับอยู่กันคนละทวีป (ทั้ง ๆ ที่ประเทศอยู่ติดกัน) การขอวีซ่าเที่ยวแคนาดาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนัก และมีให้คุณเลือกทั้งยื่นผ่านระบบออนไลน์และยื่นด้วยตนเอง

วิธีการขอวีซ่าแคนาดา ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าดูไบ

ดูไบมีใครอยู่ไม่รู้ แต่ที่รู้ ๆ คือดูไบเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดหากคุณชื่นชอบสถาปัตยกรรมของเมืองอันล้ำสมัยและทำลายสถิติโลก และการขอวีซ่าเที่ยวดูไบนั้นก็ไม่ธรรมดา เพราะคุณไม่ต้องไปขอที่ไหนไกล แค่ยื่นเรื่องกับสายการบินหรือโรงแรมที่พักที่คุณจองไว้เขาก็ขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้คุณได้เลย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องดู!

วิธีการขอวีซ่าดูไบ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การขอวีซ่าเนปาล

ปิดท้ายด้วยการขอวีซ่าท่องเที่ยวเนปาล ดินแดนบนเทือกเขาสูงและถือเป็นดินแดนกำเนิดศาสนาพุทธ เนปาลจึงเป็นประเทศที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวสายธรรมะและสายอินดี้ชอบการผจญภัยในคราวเดียวกัน การขอวีซ่าเนปาลก็ง่ายยิ่งกว่าผ่าน ตม. บางประเทศซะอีก! แถมยังเลือกขอได้ทั้งวีซ่าสถานทูตกับวีซ่า ณ สนามบินปลายทางอีกด้วย

วิธีการขอวีซ่าเนปาล ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทางนั้นยังมีอีกมาก เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอะไรนอกเหนือจากนี้ สามารถบอก เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner ได้ทางแฟนเพจ หากประเทศไหนมีหลายคนสนอกสนใจเป็นพิเศษ เราจะไม่รอช้าไปขุดค้นหาวิธีการขอวีซ่าของประเทศนั้น ๆ มาบอกคุณอย่างแน่นอน แล้วถ้าเลือกประเทศได้เมื่อไหร่ ก็อย่าลืมมาค้นหาตั๋วเครื่องบินกับที่พักราคาประหยัดกับเราได้ที่นี่เลย รับรองว่ามีเที่ยวบินและที่พักให้เลือกครบจบ แค่จอง จ่าย (หรือยังไม่จ่ายก็มี) แล้วใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอวีซ่าได้เลย!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Skyscanner